Preaload Image

de kleine lettertjes...

Algemene voorwaarden

1. Begripsbepaling

 • Opdrachtnemer: ook wel Creative like kids of Creative like genoemd, gevestigd te Arnhem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72605154. 
 • Opdrachtgever: Ieder bedrijf of natuurlijk persoon die een online/offline educatieve dienst en/of educatieve materialen afneemt van Creative like kids 
 • Opdracht: Afspraken tussen Creative like kids en Opdrachtgever na akkoord offerte en/of na betaling via webshop van Creative like kids.
 • Deelnemer/gebruiker: Individuele pedagogisch medewerkers, gastouders en leerkrachten die deelnemen aan een online/offline educatieve dienst en/of gebruik maken van de educatieve materialen van Creative like kids. 
 • Educatieve diensten: online en offline service(s) aangeboden door Creative like kids, o.a. het Curriculum creatieve kinderopvang, Activiteitenbank, telefonische begeleidingsgesprekken en online/offline workshops (Incompany & open inschrijving).
 • Educatieve materialen: producten als gesprekskaarten, posters, boeken en dergelijke die in de webshop te verkrijgen zijn.
 • Abonnement: de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever om educatieve programma’s en/of materialen tegen betaling te mogen gebruiken tijdens een bepaalde periode. 


2. Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en andere overeenkomsten tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever met betrekking tot alle educatieve diensten en materialen van Creative like kids, tenzij er eventuele afwijking van en aanvullingen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Curriculum Creatieve Kinderopvang

 • Kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus kunnen als gehele organisatie een abonnement afsluiten waarna zij kunnen deelnemen aan het Curriculum Creatieve Kinderopvang. 
 • Onder de naam Curriculum Creatieve Kinderopvang zijn een aantal educatieve diensten en materialen samengevoegd tot een totaalpakket, zoals beschreven op de website van Creative like kids op pagina Curriculum Creatieve Kinderopvang. Deze zijn online beschikbaar voor de Opdrachtgever na het afsluiten van een abonnement en het activeren van het persoonlijke account.  
 • Het proces van de educatieve dienst loopt volgens de onderstaande stappen:
     1. Opdrachtgever neemt abonnement af;
     2. Opdrachtnemer stuurt factuur;
     3. Na ontvangst betaling, stuurt Opdrachtnemer de inlogcodes naar Opdrachtgever;
     4. Opdrachtgever activeert account en heeft toegang tot het Curriculum Creatieve Kinderopvang en de daarbij behorende producten en service, zoals staat beschreven in de productomschrijving op de website. 
     5. Na 12 maanden (365 dagen) stopt het abonnement automatisch. De Opdrachtgever heeft geen toegang meer tot het Curriculum Creatieve Kinderopvang, tenzij deze voor de betreffende datum is verlengd.
 • Een abonnement op het Curriculum Creatieve Kinderopvang heeft een looptijd van 12 maanden (365 dagen) en gaat direct in na het activeren van het account door de Opdrachtgever. Het abonnement loopt automatisch af. De opdrachtgever ontvangt binnen de looptijd van het abonnement diverse mails met de vraag om het abonnement te verlengen.
 • De prijzen zijn exclusief BTW en worden aangegeven op de website. 
 • Betalingen gaan per factuur. Pas na het betalen van de factuur ontvang je de toegangscodes. Bij verlenging van het abonnement geldt een betalingstermijn van 30 dagen met ingang van de factuurdatum. Blijft de betaling uit, dan heeft de Opdrachtnemer het recht om het abonnement stop te zetten en de toegangscodes onbruikbaar te maken voor de opdrachtgever. 
 • Creative like kids deelt haar kennis, ideeën, ervaring en biedt praktijkgerichte handreikingen.  Hierbij is het streven om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wensen van de Opdrachtgever en Gebruiker/deelnemer, zodat nieuwe kennis en vaardigheden meegenomen kunnen worden naar de werkvloer. Creative like kids heeft geen invloed op het succesvol implementeren van de opgedane kennis en vaardigheden. Opdrachtgever en Deelnemer/gebruiker zullen zelf ook tijd en ruimte moeten vrijmaken om het geleerde te borgen in hun bedrijf en/of werkzaamheden. Creative like kids kan niet garanderen dat het volgen van het educatief programma ‘Curriculum Creatieve Kinderopvang’ leidt tot het gewenst resultaat. De Opdrachtnemer kan dan ook nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van het Curriculum Creatieve Kinderopvang. Uiteraard zal Creative like kids zich inspannen om de juiste handvatten aan te reiken en te ondersteunen waar nodig is, eventueel tegen vergoeding. De ondersteuning (technisch en begeleiding) loopt gedurende de looptijd van het abonnement. 
 • Het Curriculum Creatieve Kinderopvang is een online educatief programma. De Opdrachtnemer neemt haar verantwoordelijkheid en zal eventuele technische problemen ten allen tijden proberen te voorkomen en/of op te lossen. Helaas zijn er externe omstandigheden waardoor Creative like kids ook afhankelijk is van derden en geen invloed heeft op de service van derden. Denk hierbij aan netwerk en server problemen/storingen aan de kant van de Opdrachtnemer, waardoor het Curriculum Creatieve Kinderopvang niet optimaal functioneert. Dat neemt niet weg dat er onvrede kan ontstaan bij de Opdrachtgever. Laten wij in die gevallen samen tot een oplossing komen, naar redelijkheid en ieders tevredenheid. Creative like kids is niet verantwoordelijk voor technische defecten, storingen en dergelijke aan de zijde van de Opdrachtgever en/of Deelnemer/gebruiker. 
 • Creative like kids hecht waarde aan een tevreden Opdrachtgever. Het is daardoor mogelijk om binnen 14 dagen na activeren van het account, het abonnement Curriculum Creatieve Kinderopvang stop te zetten. Het stopzetten van het abonnement kan enkel schriftelijk door een mail te sturen naar nicole@creativelikekids.com. Het factuurbedrag minus €50 euro wordt dan teruggestort op het rekeningnummer dat bekend is bij Creative like kids. Na 14 dagen wordt er geen geld teruggegeven, maar is de Opdrachtnemer bereidt om het gesprek aan te gaan met de Opdrachtgever. Dit gesprek verplicht de Opdrachtnemer tot niets.

4. Workshops Incompany

 • Kinderopvangorganisaties, gastouderbureaus en scholen kunnen een Incompany workshop afnemen. 
 • Het aanbod van Incompany workshops worden beschreven op de website 
 • Het proces van de educatieve dienst loopt volgens de onderstaande stappen:
     1. Opdrachtgever doet een aanvraag voor één of meerdere workshops;
     2. Opdrachtnemer maakt een afspraak om de eventuele opdracht te bespreken met het doel om een aansluitende offerte te versturen. Dit verloopt per telefoon, wanneer de Opdrachtnemer binnen Nederland of Europa verblijft. Creative like Kids zal verzoeken tot een afspraak via Whatsapp of Skype wanneer de Opdrachtnemer buiten Europa verblijft;
     3. Opdrachtnemer stuurt de offerte;
     4. Opdrachtgever keurt de offerte goed of vraagt om een aanpassing;
     5. Opdrachtnemer maakt een presentatie op maat en stuurt per mail uiterlijk 7 dagen voor aanvang van workshop een hand-out per mail, zodat de Opdrachtgever eventuele aanpassingen kan doorgeven. Hierbij gaat het enkel om kleine aanpassingen. De Opdrachtnemer behoudt ten allen tijde het recht om de aanpassingen niet door te voeren in de presentatie en zal dat terugkoppelen aan de Opdrachtgever. 
     6. Heeft de opdrachtgever ook gekozen voor de Activiteitenbank, dan ontvangt de Opdrachtgever de inlogcodes om toegang te krijgen tot de Activiteitenbank (artikel 6).   
     7. Op de dag van de workshop komt Creative like kids naar de afgesproken locatie. De Opdrachtnemer zal eerder aanwezig zijn om o.a  de presentatie op te bouwen en alles klaar te zetten voor de workshop. 
     8. Opdrachtnemer stuurt de factuur naar de Opdrachtgever.
     9. Na een week neemt de Opdrachtnemer contact op met de Opdrachtgever voor een eerste evaluatie. Deze kan soms ook direct na de workshop plaatsvinden. 
     10. Na drie maanden neemt Creative like kids nogmaals contact op voor een tweede evaluatie. 
 • Een workshop duurt gemiddeld 1.5 tot 2 uur. 
 • De prijzen zijn exclusief BTW en worden aangegeven op de website. 
 • Betalingen gaan per factuur. Het betalingstermijn is 30 dagen. Wanneer na 30 dagen nog geen bedrag is ontvangen door de Opdrachtnemer, zal deze contact opnemen met de Opdrachtgever. Deze krijgt dan kosteloos 7 extra dagen om aan de betalingsverplichting te voldoen. Na 37 dagen hanteert Creative like kids een boeteclausule, van € 2 euro per dag. Om dit te voorkomen kan de Opdrachtgever contact opnemen met de Opdrachtnemer om een schriftelijke betalingsafspraak te maken.
 • Creative like kids deelt haar kennis, ideeën, ervaring en biedt praktijkgerichte handreikingen.  Hierbij is het streven om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wensen van de Opdrachtgevers en gebruikers/deelnemers, zodat nieuwe kennis en vaardigheden meegenomen kunnen worden naar de werkvloer. Creative like kids heeft geen invloed op het succesvol implementeren van de opgedane kennis en vaardigheden. Opdrachtgevers en deelnemers/gebruikers zullen zelf ook tijd en ruimte moeten vrijmaken om het geleerde te borgen in hun bedrijf en/of werkzaamheden. Creative like kids kan niet garanderen dat het volgen van een workshop leidt tot het gewenst resultaat. De Opdrachtnemer kan dan ook nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige schade voortvloeiend uit het volgen van een workshop. 
 • Creative like kids biedt graag kwaliteit. Om de inhoud van de workshop zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de deelnemers ontvangt de Opdrachtgever het verzoek om aan de deelnemers te vragen wat zij willen leren. Ook adviseert Creative like kids de Opdrachtgever om zelf of een afgevaardigde aanwezig te zijn bij de workshop om het proces van borgen te vergemakkelijken. Het is geen verplichting, maar een advies..
 • Het annuleren of verzetten van een Incompany workshop door Opdrachtgever kan tot 60 dagen voor aanvangsdatum van de workshop kosteloos per mail. Vanaf 60 dagen tot aan aanvangsdatum van workshop worden er kosten in rekening gebracht tot maximaal 100% van het factuurbedrag. Deze kosten hangen samen met de eventuele kosten die Creative like kids al heeft gemaakt.   De Opdrachtgever verblijft ook buiten Nederland (winter/zomer). Hierdoor kunnen de kosten van het verzetten van de datum of annuleren hoger uitvallen dan men gebruikelijk acht. Creative like kids zal in haar offerte ten allen tijde de Opdrachtgever uitdrukkelijk wijzen op de algemene voorwaarde rondom het annuleren en verzetten van een Incompany workshop. Creative like kids zal altijd proberen om opdrachten te clusteren, zodat de kosten bij het annuleren of verzetten zo laag mogelijk zijn voor de Opdrachtgever. Vanaf 10 dagen tot aanvangsdatum van de workshop is de opdrachtgever 100% van het  factuurbedrag verschuldigd. 
 • Mocht het zijn dat Creative like kids de Incompany workshop door omstandigheden moet annuleren, zal de Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk contact opnemen met de Opdrachtgever om de situatie uit te leggen. In overleg met de Opdrachtgever kan er dan gekozen worden voor de volgende opties:
     1. Er wordt een alternatieve datum gepland. Daarnaast zal de Opdrachtnemer een extra voorstel doen ter compensatie van het ongemak. 
     2. Er wordt een andere trainer voorgesteld, mits deze persoon ook beschikbaar is. Daarnaast zal de Opdrachtnemer een extra voorstel doen ter compensatie van het ongemak. 
     3. De Opdrachtgever heeft een alternatief voorstel waarmee Creative like kids akkoord gaat. 
 • Creative like kids houdt van tevreden Opdrachtgevers. Waar mensen werken worden fouten gemaakt of ontstaan er misverstanden. Mocht een Opdrachtgever niet tevreden zijn of een suggestie willen doen voor verbetering, stuur dan een mail naar nicole@creativelikekids.com. Samen komen wij er wel uit.  

5. Workshops met open inschrijving op locatie of online

 • Individuele Pedagogisch medewerkers, Gastouders en Leerkrachten kunnen deelnemen aan de workshops met open inschrijving en/of de losse aangeboden online workshops via de webshop van Creative like kids. 
 • Het aanbod van alle workshops met open inschrijving op locatie of online worden beschreven op de website. 
 • Het proces van deze educatieve dienst  verloopt volgens de onderstaande stappen:
      1. Opdrachtgever kiest een workshop en volgt betalingsprocedure. 
      2. Op datum van workshop ontvangt Opdrachtgever van de Opdrachtnemer een inlogcode om deel te kunnen nemen aan de workshop en/of een inlogcode om gebruik te maken van de Activiteitenbank (artikel 6), mits deze onderdeel is van het gekozen pakket. 
      3. Na deelname aan de workshop ontvangt de Opdrachtgever een evaluatieformulier van Creative like kids. 
 • De tijdsduur van workshops staat beschreven in de productomschrijving.
 • De prijzen zijn exclusief BTW en worden aangegeven op de website. 
 • Betalingen gaan in principe via de webshop. Bij meer deelnemers vanuit één organisaties is het mogelijk om per factuur te betalen. Pas na ontvangst van het factuurbedrag is de deelname definitief. 
 • Creative like kids deelt haar kennis, ideeën, ervaring en biedt praktijkgerichte handreikingen.  Hierbij is het streven om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wensen van de Opdrachtgevers en gebruikers/deelnemers, zodat nieuwe kennis en vaardigheden meegenomen kunnen worden naar de werkvloer. Creative like kids heeft geen invloed op het succesvol implementeren van de opgedane kennis en vaardigheden. Opdrachtgevers en deelnemers/gebruikers zullen zelf ook tijd en ruimte moeten vrijmaken om het geleerde te borgen in hun bedrijf en/of werkzaamheden. Creative like kids kan niet garanderen dat het volgen van een workshop leidt tot het gewenst resultaat. De Opdrachtnemer kan dan ook nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige schade voortvloeiend uit het volgen van een workshop. 
 • De online variant van de workshops met open inschrijving wordt uiteraard online aangeboden. De Opdrachtnemer neemt haar verantwoordelijkheid en zal eventuele technische problemen ten allen tijden proberen te voorkomen en/of op te lossen. Helaas zijn er externe omstandigheden waardoor Creative like kids ook afhankelijk is van derden en geen invloed heeft op de service van derden. Denk hierbij aan netwerk en server problemen/storingen aan de kant van de Opdrachtnemer, waardoor de workshop niet optimaal functioneert. Creative like kids is niet verantwoordelijk voor technische defecten, storingen en dergelijke aan de zijde van de Opdrachtgever en/of Deelnemer/gebruiker. 
 • Het is niet mogelijk om een workshop met open inschrijving of online te verzetten naar een andere datum.
 • Creative like kids behoudt het recht om workshops met open inschrijving op locatie te annuleren tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang en/of bij minder dan 5 deelnemers. Een belangrijk onderdeel van de workshop op locatie is het delen van al bestaande kennis en vaardigheden tussen deelnemers. Ook zijn de opdrachten gericht op samenwerken. Een klein aantal deelnemers kan leiden tot een verminderde educatieve waarde van de workshops. In het geval dat Creative like kids een workshop met open inschrijving op locatie annuleert, kan de deelnemer/gebruiker kiezen voor een alternatief (bijvoorbeeld onlineversie van de workshop volgen) of terugstorting van bedrag. 
 • Kosteloos annuleren van een online workshop of een workshop met open inschrijving door de Opdrachtgever is mogelijk tot 7 dagen voor aanvang van de workshop. Vanaf 7 dagen voor aanvang is de Opdrachtgever 100% van de kosten voor de workshop verschuldigd. Het is mogelijk om je deelname over te dragen aan een derden. Hierover dient de Opdrachtgever te communiceren met de Opdrachtnemer minimaal 24 uur voor aanvang van de workshop in verband met persoonlijke inlogcodes en eventuele verdeling van groepen. Wanneer dit niet gebeurd vervallen de algemene voorwaarden. 
 • Creative like kids houdt van tevreden Opdrachtgevers. Waar mensen werken worden fouten gemaakt of ontstaan er misverstanden. Mocht een Opdrachtgever niet tevreden zijn of een suggestie willen doen voor verbetering, stuur dan een mail naar nicole@creativelikekids.com. Samen komen wij er wel uit.  

6.  Activiteitenbank

 • Kinderopvangorganisaties en/of gastouderbureaus kunnen gebruik maken van de educatieve diensten met een koppeling naar de Activiteitenbank. 
 • Een abonnement op de Activiteitenbank is af te nemen in combinatie met een workshop Creatieve activiteiten (online/offline) of als onderdeel van het Curriculum Creatieve kinderopvang.
 • Het abonnement loopt na 12 maanden (365 dagen) automatisch af, tenzij er sprake is van een verlenging op het abonnement. Verlenging met 12 maanden (365 dagen) is eenmalig mogelijk.  
 • Bij verlenging van het abonnement geldt een betalingstermijn van 30 dagen met ingang van de factuurdatum. Blijft de betaling uit, dan heeft de Opdrachtnemer het recht om het abonnement stop te zetten en de toegangscodes onbruikbaar te maken voor de Opdrachtgever.
 • Ter controle van het aantal kindplaatsen maakt de Opdrachtnemer gebruik van de informatie op de website van het Landelijk Register Kinderopvang. 
 • Creative like kids deelt haar kennis, ideeën en ervaringen. De Opdrachtnemer heeft geen invloed op het succesvol uitvoeren van de beschreven activiteiten. Creative like kids kan niet garanderen dat het volgen van de activiteitenbeschrijving leidt tot het gewenst resultaat. De Opdrachtnemer kan dan ook nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige schade voortvloeiend uit het volgen van een workshop. 
 • De Activiteitenbank is een online educatieve dienst. De Opdrachtnemer neemt haar verantwoordelijkheid en zal eventuele technische problemen ten allen tijden proberen te voorkomen en/of op te lossen. Helaas zijn er externe omstandigheden waardoor Creative like kids ook afhankelijk is van derden en geen invloed heeft op de service van derden. Denk hierbij aan netwerk en server problemen/storingen aan de kant van de Opdrachtnemer, waardoor de Activiteitenbank niet optimaal functioneert.
 • Creative like kids hecht waarde aan een tevreden Opdrachtgever. Het is daardoor mogelijk om binnen 14 dagen na activeren van het account, het abonnement Activiteitenbank stop te zetten. Het stopzetten van het abonnement kan enkel schriftelijk door een mail te sturen naar nicole@creativelikekids.com. Het factuurbedrag minus €50 euro wordt dan teruggestort op het rekeningnummer dat bekend is bij Creative like kids. Na 14 dagen wordt er geen geld teruggegeven, maar is de Opdrachtnemer bereidt om het gesprek aan te gaan met de Opdrachtgever. Dit gesprek verplicht de Opdrachtnemer tot niets.. 

7. Begeleidingsgesprekken en/of coaching

 • De telefonische begeleidingsgesprekken kunnen worden afgenomen door kinderopvangorganisaties en/of gastouderbureaus. Deze gesprekken zijn bedoeld ter ondersteuning van de managers, beleidsmedewerkers en/of pedagogisch coaches om het meeste uit de gekozen educatieve dienst te halen. 
 • De telefonische begeleidingsgesprekken kunnen enkel worden afgenomen in combinatie met een educatieve dienst. 
 • De telefonische begeleidingsgesprekken duren 60 minuten per gesprek,  
 • Kosteloos annuleren is mogelijk tot maximaal 7 uur vooraf aan de afspraak. Dit kan per mail of Whatsapp (bellen of bericht). Er wordt vervolgens een nieuwe afspraak gemaakt.  Vanaf 7 uur tot aan tijdstip afspraak komt het gesprek te vervallen tegen 100% van de kosten. 
 • Een afspraak mag 1 keer worden verzet door de Opdrachtgever
 • Het laatste begeleidingsgesprek mag t/m 3 maanden buiten de looptijd van het gekozen pakket plaatsvinden.  
 • Het aantal gesprekken hangt samen met het gekozen pakket, maar kunnen tegen betaling extra worden ingekocht. 
 • Betalingen voor extra gesprekken gaan per factuur. Het betalingstermijn is 30 dagen.
 • De prijzen voor de extra aangevraagde zijn exclusief BTW en worden aangegeven op de website.

8. Educatieve materialen webshop

 • De educatieve materialen van de webshop zijn NIET allen printbaar. Dit wordt aangegeven bij de productomschrijving. 
 • De printbare educatieve materialen zijn van hoge kwaliteit voor het aangegeven formaat bij de productomschrijving. Creative like kids heeft geen invloed op de kwaliteit van de printer van de Opdrachtgever of Gebruiker/deelnemer en daarmee het eindresultaat. 
 • De educatieve materialen van de webshop kunnen niet worden geruild of geretourneerd. Er wordt geen geld teruggegeven. In de bestelprocedure heb jij als aankopende partij verklaard dat je de materialen direct wilde downloaden en afziet van jouw recht van ontbinding (herroepingsrecht). Dit recht geeft consumenten het recht op bedenktijd na aankoop van een product. Ben je ontevreden over het ontvangen materiaal, stuur dan een mail naar nicole@creativelikekids.com. In alle redelijkheid zoeken wij naar een oplossing.
 • Alle prijzen op de webshop zijn exclusief BTW
 • Creative like kids maakt gebruik van affiliatelinks op de winkelpagina’s: Creatieve spelmaterialen en Fantasievolle boekenkast. Deze pagina’s zijn opgezet met het oog op gemak voor de opdrachtgever en de visie van Creative like kids te verduidelijken. Creative like kids ontvangt een commissie van maximaal 8% over de gekochte materialen. Alle verkopen lopen via de affiliatepartner, waardoor Creative like kids geen invloed heeft op hun voorwaarden en/of verantwoordelijkheid kan dragen voor het verkoopproces. Wel ontvangt Creative like kids graag een mail bij onvrede over de affiliatepartner om de kwaliteit van het aanbod op de website hoog te houden en daadwerkelijk gemak te bieden.

9. Creatieve ouderavonden

 • Kinderopvangorganisaties en gastouders kunnen gebruik maken van de Creatieve Ouderavond. 
 • Het proces voor deze educatieve dienst loopt volgens de volgende stappen:
       1. Opdrachtgever boekt de Ouderavond
       2. De opdrachtgever ontvangt na betaling alle informatie die nodig is om de ouderavond voor te bereiden. 
       3. 24 uur vooraf ontvangt de Opdrachtgever de inlogcodes om toegang te krijgen tot de presentatie. 
       4. Na de ouderavond ontvangt de Opdrachtgever een evaluatieformulier. 
 • De prijzen zijn exclusief BTW en worden aangegeven op de website.
 • Betalingen lopen in principe via de webshop, maar kunnen op verzoek ook per factuur worden betaald. 
 • De ouderavond is een online educatieve dienst. De Opdrachtnemer neemt haar verantwoordelijkheid en zal eventuele technische problemen ten allen tijden proberen te voorkomen en/of op te lossen. Helaas zijn er externe omstandigheden waardoor Creative like kids ook afhankelijk is van derden en geen invloed heeft op de service van derden. Denk hierbij aan netwerk en server problemen/storingen aan de kant van de Opdrachtnemer, waardoor de Creatieve ouderavond niet optimaal functioneert.
 • Creative like kids is niet verantwoordelijk voor technische mankementen, storingen aan de zijde van de Opdrachtgever. 
 • Annuleren is niet mogelijk, maar de Creatieve ouderavond is overdraagbaar, mits hierover is gecommuniceerd met de Creative like kids ivm de persoonlijke inlogcodes.

10. Intellectueel eigendom en gebruik materialen

 • Over alle educatieve diensten en educatie materialen van Creative like kids bezit de Opdrachtnemer de intellectueel eigendomsrechten. Tijdens de looptijd van een abonnement, een workshop en/of een ouderavond mogen de gekochte educatieve diensten en materialen worden gebruikt voor interne scholingsdoeleinden. Na afloop van een abonnement, workshop en/of ouderavond mag de Opdrachtgever gebruik blijven maken van de printbare materialen die tijdens de looptijd van het abonnement, workshop en ouderavond expliciet zijn verzameld in opdracht van Creative like kids. Denk aan werkbladen, handleidingen, schema’s, posters, hand-outs etc. 
 • Zowel tijdens als na de looptijd van een abonnement, workshop en ouderavond is het niet toegestaan om de educatieve diensten en materialen van Creative like kids te delen met derden, te verkopen aan derden of te ontdoen van het logo van Creative like kids, tenzij hiervoor schriftelijk (per mail) toestemming is gegeven door Creative Iike kids.

11. Links

 • Het komt voor dat Creative like kids verwijst naar derden in haar educatieve diensten en educatieve materialen. De Opdrachtnemer wil daarmee ‘gemak’ bieden aan voor de Opdrachtgever en/of Deelnemer/gebruiker. Creative like kids streeft er naar om enkel te verwijzen naar bekende en degelijke websites, maar is zich bewust van de snelheid waarmee veranderingen kunnen plaatsvinden op het web. Gebruikmaken van de links naar externe websites blijft de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever en/of Deelnemer/gebruiker. Schade voortkomend uit het gebruiken van de links kunnen niet verhaald worden op de Opdrachtnemer.
 • Het wordt zeer gewaardeerd om dode links en/of ongepaste links te melden aan Creative like kids, zodat de Opdrachtnemer deze kan aanpassen of verwijderen. 

12. Privacy 

 • Creative like kids neemt de privacy van mijn Opdrachtgevers en/of Deelnemers/gebruikers serieus. De Opdrachtnemer gebruikt de gegevens persoonsgegevens alleen in het kader van de dienstverlening. Lees de privacyverklaring voor meer informatie. 

Versie: januari 2020

Creative like kids, gevestigd aan Van Heemstralaan 45, 6814 KC te Arnhem is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Creative like kids neemt de bescherming van persoonlijke gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Vanuit dit oogpunt kiest Creative like kids er bewust voor om géén gebruik te maken van programma’s die webdata analyseren, zoals Google analytics, Statcounts, Clicky etc. Wij betwijfelen het werkelijke doel van deze diensten. 

Welke Persoonsgegevens verwerken wij?

Creative like kids verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een account aan te maken, formulieren in te vullen, in correspondentie en/of telefonisch
 • Persoonsgegevens waar wij wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

 • Het afhandelen van een betaling
 • Het afhandelen van een bestelling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Opnemen van contact (bellen of e-mailen) indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het mogelijk maken om een account aan te maken
 • Het kunnen uitvoeren van diensten.

Worden persoonsgegevens gedeeld?

De gegevens worden alleen gedeeld met personen/ bedrijven/systemen indien noodzakelijk, vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening. Met deze ‘verwerkers’ zijn verwerkersovereenkomsten gesloten en/of zij verklaren zich te houden aan de privacywet van 25 mei 2018:

 • Mollie payments (verwerking betalingen via webshop)
 • Partnerprogramma bol.com (mits je overgaat tot aankoop via link)
 • Bank (verwerking betalingen)
 • Belastingadviseur (inzage facturen met adresgegevens)
 • Software nieuwsbrief (digitale nieuwsbrief)
 • Provider webhosting (gebruik van server)

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Creative like kids bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. In de praktijk betekent het dat gegevens 12 maanden worden bewaard mits er herhalend contact is of de wens is uitgesproken om in contact te blijven. Als bedrijf zijn wij wettelijk verplicht onze administratie 10 jaar te bewaren.

Gebruiken wij cookies etc?

Creative like kids gebruikt technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en gebruiksgemak. Je kunt je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Zijn jouw persoonsgegevens veilig?

Creative like kids doet haar uiterste best om jouw persoonsgegevens te beschermen. Er worden geen gegevens online (in the cloud) opgeslagen, maar op eigen servers. Onze computers en privacygevoelige documenten zijn beveiligd met passende en doelmatige technische maatregelen. De website van Creative like kids is voorzien van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de url.

Wil je gegevens inzien, corrigeren of verwijderen? 

Je heb het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de instellingen van je eventuele persoonlijke account. Heb je hulp nodig of wil je jouw gegevens laten verwijderen, neem dan gerust contant op via nicole@creativelikekids.com. Via dit mailadres kun je ook eventuele vragen/opmerkingen sturen.

Disclaimer

Openbare deel van website creativelikekids.com

 • Het gebruik van de informatie op de openbare website van Creative like kids is gratis;
 • Ondanks de constante zorg voor de website, is het mogelijk dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Creative like Kids kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website, informatie, gelinkte websites die via de website wordt aangeboden. De gebruiker is altijd verantwoordelijk voor eigen keuzes die hij/zij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie
 • Je mag gebruik maken van de tekst als citaat/quote (geen lappen tekst en/of geheel artikel) of een afbeelding van www.creativelikekids.com, onder voorwaarden dat je:
  • een quote/citaat en/of afbeelding van creativelikekids.com enkel gebruikt op publiek toegankelijke websites, die relevant en onschadelijk zijn voor Creative like kids als bedrijf;
  • een quote/citaat en/of afbeelding van creativelikekids.com enkel gebruikt op publieke toegankelijke websites, waar jij beheerder van bent en waardoor jij zelfstandig het materiaal te allen tijde kunt verwijderen, wanneer daar om gevraagd wordt door Creative like kids;
  • een quote/citaat en/of afbeelding van creativelikekids.com niet plaatst op Social Media kanalen;
  • aan bronvermelding doet door een vermelding van het volledige adres ”creativelikekids.com” te gebruiken;
  • het eventuele logo op afbeeldingen niet verwijderd of onleesbaar maakt. Bij verkleining van afbeelding waardoor logo niet meer leesbaar is, vermeld je de volledige website ”creativelikekids.com” als bron;
  • bij gebruik van een citaat/quote en/of afbeelding van creativelikekids.com altijd een mail binnen 7 dagen na plaatsingsdatum stuurt naar Creative like kids ter goedkeuring van het resultaat. Wanneer je geen goedkeuring krijgt voor het plaatsen van de quote/citaat en/of afbeelding, krijg je 7 dagen vanaf datum retourmail, de tijd om het geplaatste materiaal van jouw website te verwijderen;
  • Creative like Kids behoudt altijd het recht om zonder opgave van reden het resultaat niet goed te keuren of de eerder gegeven goedkeuring te wijzigen. Je krijgt dan 7 dagen vanaf datum retourmail de tijd om de quote/citaat en/of afbeelding te verwijderen van de website.
  • beseft dat je gebruiker bent van de quote/citaat en/of afbeelding van www.creativelikekids.com en geen eigenaar van de materialen. Creatieve like kids behoudt te allen tijde het eigendomsrecht.
 • Creative like kids is  niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt via links. Wel zullen de links met regelmaat worden gecheckt op functioneren en inhoud. 
 • Prijswijzigingen en typefouten op website voorbehouden.

Gesloten deel van website creativelikekids.com

 • Het gebruik van het gesloten deel van de website creativelikekids.com is NIET gratis. Het afsluiten van een abonnement is verplicht om toegang te krijgen tot het gesloten deel. 
 • Alle informatie op deze site, in welke vorm dan ook is eigendom van Creative like kids, tenzij anders vermeld.
 • Niets van de informatie in welke vorm dan ook op het gesloten deel op de website creativelikekids.com mag worden verveelvoudigd, opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Creative like kids te Arnhem, tenzij er op de desbetreffende pagina anders staat aangegeven. Bekijk de algemene voorwaarden voor de uitzondering op de regel.
 • Creative like kids is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt via links. De externe links worden met regelmaat gecheckt op functioneren en inhoud. 

 

versie: 11 december 2019

Vragen, opmerkingen & suggesties