Algemene voorwaarden en privacyverklaring

De kleine lettertjes voor het geval dat. Creative like kids is een bedrijf van en voor mensen. Ik geloof meer in persoonlijk contact dan in het verzamelen van data. En in het geval van een zakelijk conflict drink ik liever eerst een kop koffie samen. Als jij er hetzelfde in staat, dan komen wij er vast wel uit. 

1. Begripsbepaling

 • Opdrachtnemer: ook wel Creative like kids of Creative like genoemd, gevestigd te Arnhem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72605154. 
 • Opdrachtgever: Ieder bedrijf of natuurlijk persoon die een online/offline educatieve diensten en/of educatieve materialen afneemt bij Creative like kids.
 • Opdracht: Afspraken tussen Creative like kids en Opdrachtgever na akkoord offerte en/of na betaling via webshop van Creative like kids.
 • Deelnemer/gebruiker: medewerkers kinderopvangorganisatie, medewerkers gastouderbureau, gastouders en/of leerkrachten die deelnemen aan een online/offline educatieve diensten en/of gebruik maken van de educatieve materialen van Creative like kids. 
 • Educatieve diensten: online en offline service(s) aangeboden door Creative like kids, o.a. Online cursus, Cursus op locatie, Activiteitenbank, ouderavonden
 • Educatieve materialen: producten als gesprekskaarten, posters, boeken en fotokaarten die via de webshop te verkrijgen zijn.
 • Lidmaatschap: de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever om educatieve programma’s en/of materialen tegen betaling te mogen gebruiken tijdens een bepaalde periode. 


2. Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en andere overeenkomsten tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever met betrekking tot alle educatieve diensten en materialen van Creative like kids, tenzij er eventuele afwijking van en aanvullingen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Online cursusaanbod

 • Kinderopvangorganisaties, gastouderbureaus en individuele gastouders met registratie bij landelijk register Kinderopvang kunnen één of meerdere online cursussen afnemen via de website van Creative like kids.
 • Het proces van online cursus loopt volgens de onderstaande stappen:
     1. Opdrachtgever en/of gebruiker neemt online cursus af;
     2. Na betaling is er direct toegang tot online cursusmateriaal;
     3. Na 30 dagen stopt de toegang tot het cursusmateriaal automatisch, mits er schriftelijk verlenging is aangevraagd en deze eventueel tegen betaling, schriftelijk door Creative like kids is toegezegd. 
 • De prijzen zijn exclusief BTW en worden aangegeven op de website. 
 • Betalingen verlopen in principe via het betalingssysteem dat gekoppeld is aan de webshop van Creative like kids. Er kan een uitzondering gemaakt worden voor kinderopvangorganisaties, waarvan de manager van een kindercentrum geen bevoegdheid heeft om online betalingen te doen. Bij uitzondering ontvangt men een factuur per mail. Deze dient vooraf betaald te worden om toegang tot het online cursusmateriaal te krijgen. In zo’n situatie ontvangt de gebruiker/opdrachtgever een toegangscode via Creative like kids. Blijft de betaling uit, dan heeft de Opdrachtnemer het recht om geen toegang te verleenden tot de online cursus. 
 • Creative like kids deelt haar kennis, ideeën, ervaring en biedt praktijkgerichte handreikingen. Hierbij is het streven om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wensen van de Opdrachtgever enDeelnemer/gebruiker, zodat nieuwe kennis en vaardigheden meegenomen kunnen worden naar de werkvloer. Creative like kids heeft geen invloed op het succesvol implementeren van de opgedane kennis en vaardigheden. Opdrachtgever en Deelnemer/gebruiker zullen zelf ook tijd en ruimte moeten vrijmaken om het geleerde te borgen in hun bedrijf en/of werkzaamheden. Creative like kids kan niet garanderen dat het volgen van een online cursus leidt tot het gewenst resultaat. De Opdrachtnemer kan dan ook nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van het online cursusmateriaal. Uiteraard zal Creative like kids zich inspannen om de juiste handvatten aan te reiken en te ondersteunen waar nodig is, eventueel tegen vergoeding. De ondersteuning (technisch en begeleiding) loopt gedurende de looptijd van de online cursus. 
 • Het volgen van een online cursus kan technische problemen met zich meebrengen. De Opdrachtnemer neemt haar verantwoordelijkheid en zal eventuele technische problemen ten allen tijden proberen te voorkomen en/of op te lossen. Helaas zijn er externe omstandigheden waardoor Creative like kids ook afhankelijk is van derden en geen invloed heeft op de service van derden. Denk hierbij aan netwerk en server problemen/storingen aan de kant van de Opdrachtnemer, waardoor de online cursus niet optimaal functioneert. Dat neemt niet weg dat er onvrede kan ontstaan bij de Opdrachtgever. Laten wij in die gevallen samen tot een oplossing komen, naar redelijkheid en ieders tevredenheid. Creative like kids is niet verantwoordelijk voor technische defecten, storingen en dergelijke aan de kant van de Opdrachtgever en/of Deelnemer/gebruiker. 
 • Het ongedaan maken van de aankoop is enkel mogelijk wanneer de pagina die toegang geeft tot het online cursusmateriaal nog niet is geopend of de mail met het verzoek tot herroepingsrecht in de mailbox van Creative like kids is verschenen voordat de betaling op de bankrekening van Creative like kids staat. Het verzoek kan gestuurd worden naar nicole@creativelikekids.com

4. Cursus op locatie

 • Kinderopvangorganisaties, gastouderbureaus en scholen kunnen een cursus op locatie afnemen van Creative like kids.
 • Het aanbod van een cursus op locatie staat beschreven op de website van creativelikekids.com 
 • Het proces een cursus op locatie loopt volgens de onderstaande stappen:
     1. Opdrachtgever doet een aanvraag voor één of meerdere workshops;
     2. Opdrachtnemer maakt een afspraak om de eventuele opdracht te bespreken met het doel om een aansluitende offerte te versturen. Dit verloopt per telefoon, wanneer de Opdrachtnemer binnen Nederland of Europa verblijft. Creative like Kids zal verzoeken tot een afspraak via Whatsapp of Skype wanneer de Opdrachtnemer buiten Europa verblijft. Bij een verblijf in het buitenland kan de opdrachtgever ook in contact gebracht worden met de vervangende trainer. De vervangende trainer en de opdrachtgever maken een afspraak en bespreken de wensen. De vervangende trainer neemt dan de taken over van de opdrachtnemer. 
     3. Opdrachtnemer stuurt de offerte;
     4. Opdrachtgever keurt de offerte goed of vraagt om een aanpassing;
     5. Opdrachtgever kan tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van cursus op locatie eventuele aanpassingen kan doorgeven. Hierbij gaat het enkel om kleine aanpassingen. De Opdrachtnemer behoudt ten allen tijde het recht om de aanpassingen niet door te voeren in de presentatie en zal dat terugkoppelen aan de Opdrachtgever. 
     6. Heeft de opdrachtgever ook gekozen voor de Activiteitenbank, dan ontvangt de Opdrachtgever de inlogcodes om toegang te krijgen tot de Activiteitenbank (artikel 5).   
     7. Op de dag van de cursus op locatie komt Creative like kids of vervangende trainer naar de afgesproken locatie. De Opdrachtnemer zal eerder aanwezig zijn om o.a  de presentatie op te bouwen en alles klaar te zetten voor de workshop. 
     8. Opdrachtnemer stuurt de factuur naar de Opdrachtgever.
     9. Na een week neemt de Opdrachtnemer contact op met de Opdrachtgever voor een eerste evaluatie. 
     10. Na drie maanden neemt Creative like kids nogmaals contact op voor een tweede evaluatie. 
 • Een cursus op locatie duurt gemiddeld 2 uur. 
 • De prijzen zijn exclusief BTW en worden aangegeven op de website. 
 • Betalingen gaan per factuur. Het betalingstermijn is 30 dagen. Wanneer na 30 dagen nog geen bedrag is ontvangen door de Opdrachtnemer, zal deze contact opnemen met de Opdrachtgever. Deze krijgt dan kosteloos 30 dagen extra dagen om aan de betalingsverplichting te voldoen. Na 60 dagen hanteert Creative like kids een boeteclausule, van € 2 euro per dag. Om dit te voorkomen kan de Opdrachtgever contact opnemen met de Opdrachtnemer om een schriftelijke betalingsafspraak te maken.
 • Creative like kids deelt haar kennis, ideeën, ervaring en biedt praktijkgerichte handreikingen. Hierbij is het streven om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wensen van de Opdrachtgevers en gebruikers/deelnemers, zodat nieuwe kennis en vaardigheden meegenomen kunnen worden naar de werkvloer. Creative like kids heeft geen invloed op het succesvol implementeren van de opgedane kennis en vaardigheden. Opdrachtgevers en deelnemers/gebruikers zullen zelf ook tijd en ruimte moeten vrijmaken om het geleerde te borgen in hun bedrijf en/of werkzaamheden. Creative like kids kan niet garanderen dat het volgen van een cursus op locatie leidt tot het gewenst resultaat. De Opdrachtnemer kan dan ook nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige schade voortvloeiend uit het volgen van een cursus op locatie. 
 • Creative like kids biedt graag kwaliteit. Om de inhoud van de cursus op locatie zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de deelnemers ontvangt de Opdrachtgever het verzoek om aan de deelnemers te vragen wat zij willen leren. Ook adviseert Creative like kids de Opdrachtgever om zelf of een afgevaardigde aanwezig te zijn bij de cursus op locatie om het proces van borgen te vergemakkelijken. Het is geen verplichting, maar een advies.
 • Het annuleren van een cursus op locatie door Opdrachtgever kan tot 30 dagen voor aanvangsdatum van de cursus op locatie kosteloos per mail. Vanaf 30 dagen tot aan 14 dagen voor aanvangsdatum van de cursus op locatie wordt er  25% van het factuurbedrag in rekening gebracht. Vanaf 14 dagen tot aan 7 dagen voor aanvangsdatum wordt er 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht. Vanaf 7 dagen tot aanvangsdatum van de workshop is de opdrachtgever 100% van het factuurbedrag verschuldigd. Natuurrampen, overlijden van deelnemer of trainer of een pandemie zijn uitzondering. Indien mogelijk zal er gekozen worden voor een alternatieve datum.
 • Het verzetten van een datum is aan beide kanten mogelijk met een maximum van twee maal in totaal. Daarna zal er een bedrag in rekening gebracht worden van 50% op het factuurbedrag. 
 • Creative like kids houdt van tevreden Opdrachtgevers. Waar mensen werken worden fouten gemaakt of ontstaan er misverstanden. Mocht een Opdrachtgever niet tevreden zijn of een suggestie willen doen voor verbetering, stuur dan een mail naar nicole@creativelikekids.com. Samen komen wij er wel uit.  

5.  Activiteitenbank

 • Kinderopvangorganisaties en/of gastouderbureaus kunnen enkel gebruik maken de Activiteitenbank in combinatie met een online cursus of cursus op locatie. 
 • Het proces van online cursus loopt volgens de onderstaande stappen:
     1. Opdrachtgever en/of deelnemer/gebruiker neemt Activiteit in combinatie met een online cursus of cursus op locatie af;
     2. Na betaling is er direct toegang tot het online cursusmateriaal. Voor een cursus op locatie geldt dit uiteraard niet. Op de afgesproken datum komt Creative like kids naar de afgesproken locatie. 
     3. Voor de toegang op de activiteitenbank ontvangt de opdrachtgever en/of deelnemer/gebruiker een aparte toegangscode. Hierbij is er geen verschil tussen de online cursus en cursus op locatie. 
     4. Na 365 dagen stopt de toegang tot de activiteitenbank automatisch, tenzij er sprake is van een verlenging.
 • De activiteitenbank is enkel op factuur te verkrijgen.
 • Het abonnement loopt na 12 maanden (365 dagen) automatisch af, tenzij er sprake is van een verlenging op het abonnement. Verlenging blijft mogelijk tegen betaling. 
 • Bij verlenging van het abonnement geldt een betalingstermijn van 30 dagen met ingang van de factuurdatum. Blijft de betaling uit, dan heeft de Opdrachtnemer het recht om het abonnement stop te zetten en de toegangscodes onbruikbaar te maken voor de Opdrachtgever.
 • Creative like kids deelt haar kennis, ideeën en ervaringen. De Opdrachtnemer heeft geen invloed op het succesvol uitvoeren van de beschreven activiteiten. Creative like kids kan niet garanderen dat het volgen van de activiteitenbeschrijving leidt tot het gewenst resultaat. De Opdrachtnemer kan dan ook nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige schade voortvloeiend uit het volgen van een workshop. 
 • De Activiteitenbank is een online educatieve dienst. De Opdrachtnemer neemt haar verantwoordelijkheid en zal eventuele technische problemen ten allen tijden proberen te voorkomen en/of op te lossen. Helaas zijn er externe omstandigheden waardoor Creative like kids ook afhankelijk is van derden en geen invloed heeft op de service van derden. Denk hierbij aan netwerk en server problemen/storingen aan de kant van de Opdrachtnemer, waardoor de Activiteitenbank niet optimaal functioneert.
 • Creative like kids hecht waarde aan een tevreden Opdrachtgever. Het is daardoor mogelijk om binnen 14 dagen na activeren van het account, het abonnement Activiteitenbank stop te zetten. Het stopzetten van het abonnement kan enkel schriftelijk door een mail te sturen naar nicole@creativelikekids.com. Het factuurbedrag minus €50 euro wordt dan teruggestort op het rekeningnummer van de opdrachtgever. Na 14 dagen wordt er geen geld teruggegeven, maar is de Opdrachtnemer bereidt om het gesprek aan te gaan met de Opdrachtgever. Dit gesprek verplicht de Opdrachtnemer tot niets.. 

6. Educatieve materialen webshop

 • De educatieve materialen van de webshop zijn NIET allen printbaar. Dit wordt aangegeven bij de productomschrijving. Een aantal educatieve materialen zijn tijdelijk toegankelijk via een inlogcode. Ook dit staat aangegeven. 
 • Educatieve materialen van de webshop hebben een beperkte tijd om tot downloaden over te gaan. Ook dit staat aangegeven bij de productomschrijving in de webshop.
 • De printbare educatieve materialen zijn van hoge kwaliteit to A4 formaat. Creative like kids heeft geen invloed op de kwaliteit van de printer en inktkeuze van de Opdrachtgever of Gebruiker/deelnemer en daarmee het eindresultaat. 
 • De educatieve materialen van de webshop kunnen niet worden geruild of geretourneerd. Er wordt geen geld teruggegeven. In de bestelprocedure heb jij als aankopende partij verklaard dat je de materialen direct wilde downloaden en afziet van jouw recht van ontbinding (herroepingsrecht). Dit recht geeft consumenten het recht op bedenktijd na aankoop van een product. Ben je ontevreden over het ontvangen materiaal, stuur dan een mail naar nicole@creativelikekids.com. In alle redelijkheid zoeken wij naar een oplossing.
 • Alle prijzen op de webshop zijn exclusief BTW
 • Creative like kids maakt gebruik van affiliatelinks op de winkelpagina’s: Creatieve spelmaterialen, Fantasievolle boekenkast etc. Deze pagina’s zijn opgezet met het oog op gemak voor de opdrachtgever en de visie van Creative like kids te verduidelijken. Creative like kids ontvangt een commissie van maximaal 8% over de gekochte materialen. Alle verkopen lopen via de affiliatepartner, waardoor Creative like kids geen invloed heeft op hun voorwaarden en/of verantwoordelijkheid kan dragen voor het verkoopproces. Wel ontvangt Creative like kids graag een mail bij onvrede over de affiliatepartner om de kwaliteit van het aanbod op de website hoog te houden en daadwerkelijk gemak te bieden.

7. Creatieve ouderavonden

 • Kinderopvangorganisaties en gastouders kunnen gebruik maken van de Creatieve Ouderavond. 
 • Het proces voor deze educatieve dienst loopt volgens de volgende stappen:
       1. Opdrachtgever bestelt de Ouderavond via de webshop.
       2. De opdrachtgever heeft vervolgens 7 dagen toegang tot het materiaal dat hoort bij de gekozen ouderavond. 
       3. Na 7 dagen verloopt de toegangscode. Dit staat beschreven bij de productomschrijving.  
 • De prijzen zijn exclusief BTW en worden aangegeven op de website.
 • Betalingen lopen in principe via de webshop, maar kunnen op verzoek ook per factuur worden betaald. 
 • De ouderavond is een online educatieve dienst. De Opdrachtnemer neemt haar verantwoordelijkheid en zal eventuele technische problemen ten allen tijden proberen te voorkomen en/of op te lossen. Helaas zijn er externe omstandigheden waardoor Creative like kids ook afhankelijk is van derden en geen invloed heeft op de service van derden. Denk hierbij aan netwerk en server problemen/storingen aan de kant van de Opdrachtnemer, waardoor de Creatieve ouderavond niet optimaal functioneert.
 • Creative like kids is niet verantwoordelijk voor technische mankementen, storingen aan de kant van de Opdrachtgever. 
 • Annuleren is niet mogelijk, maar de Creatieve ouderavond is overdraagbaar.

8. Intellectueel eigendom en gebruik materialen

 • Over alle educatieve diensten en educatie materialen van Creative like kids bezit de Opdrachtnemer de intellectueel eigendomsrechten. Tijdens de looptijd van een abonnement, een workshop en/of een ouderavond mogen de gekochte educatieve diensten en materialen worden gebruikt voor interne scholingsdoeleinden. Na afloop van een abonnement, workshop en/of ouderavond mag de Opdrachtgever gebruik blijven maken van de printbare materialen die tijdens de looptijd van het abonnement, workshop en ouderavond expliciet zijn verzameld in opdracht van Creative like kids. Denk aan werkbladen, handleidingen, schema’s, posters, hand-outs etc. 
 • Zowel tijdens als na de looptijd van een abonnement, workshop en ouderavond is het niet toegestaan om de educatieve diensten en materialen van Creative like kids te delen met derden, te verkopen aan derden of te ontdoen van het logo van Creative like kids, tenzij hiervoor schriftelijk (per mail) toestemming is gegeven door Creative Iike kids.

9. Links

 • Het komt voor dat Creative like kids verwijst naar derden in haar educatieve diensten en educatieve materialen. De Opdrachtnemer wil daarmee ‘gemak’ bieden aan voor de Opdrachtgever en/of Deelnemer/gebruiker. Creative like kids streeft er naar om enkel te verwijzen naar bekende en degelijke websites, maar is zich bewust van de snelheid waarmee veranderingen kunnen plaatsvinden op het web. Gebruikmaken van de links naar externe websites blijft de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever en/of Deelnemer/gebruiker. Schade voortkomend uit het gebruiken van de links kunnen niet verhaald worden op de Opdrachtnemer.
 • Het wordt zeer gewaardeerd om dode links en/of ongepaste links te melden aan Creative like kids, zodat de Opdrachtnemer deze kan aanpassen of verwijderen. 

10. Privacy

 • Creative like kids neemt de privacy van haar Opdrachtgevers en/of Deelnemers/gebruikers serieus. De Opdrachtnemer gebruikt de gegevens persoonsgegevens alleen in het kader van de dienstverlening. Lees de privacyverklaring voor meer informatie.

Versie: maart 2021

Creative like kids, gevestigd aan Van Heemstralaan 45, 6814 KC te Arnhem is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Creative like kids neemt de bescherming van persoonlijke gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Vanuit dit oogpunt kiest Creative like kids er bewust voor om géén gebruik te maken van programma’s die webdata analyseren, zoals Google analytics, Statcounts, Clicky etc. Creative like kids betwijfelt het werkelijke doel van deze diensten.

Welke Persoonsgegevens verwerken wij?

Creative like kids verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een account aan te maken, formulieren in te vullen, in schriftelijke correspondentie en/of telefonisch besproken.
 • Persoonsgegevens waar wij wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

 • Het afhandelen van een betaling
 • Het afhandelen van een bestelling
 • Verzenden van de nieuwsbrief
 • Opnemen van contact (bellen of e-mailen) indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het mogelijk maken om een account aan te maken
 • Het kunnen uitvoeren van diensten.

Worden persoonsgegevens gedeeld?

De gegevens worden alleen gedeeld met personen/ bedrijven/systemen indien noodzakelijk, vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening. Met deze ‘verwerkers’ zijn verwerkersovereenkomsten gesloten en/of zij verklaren zich te houden aan de privacywet van 25 mei 2018:

 • Mollie payments (verwerking betalingen via webshop)
 • Partnerprogramma bol.com (mits je overgaat tot aankoop via link)
 • Bank (verwerking betalingen)
 • Belastingadviseur (inzage facturen met adresgegevens)
 • Software nieuwsbrief (digitale nieuwsbrief)
 • Provider webhosting (gebruik van server)

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Creative like kids bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. In de praktijk betekent het dat gegevens 12 maanden worden bewaard mits er herhalend contact is of de wens is uitgesproken om in contact te blijven. Als bedrijf zijn wij wettelijk verplicht onze administratie 10 jaar te bewaren.

Gebruiken wij cookies etc?

Creative like kids gebruikt technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en gebruiksgemak. Je kunt je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Zijn jouw persoonsgegevens veilig?

Creative like kids doet haar uiterste best om jouw persoonsgegevens te beschermen. Er worden geen gegevens online (in the cloud) opgeslagen, maar op eigen servers. Onze computers en privacygevoelige documenten zijn beveiligd met passende en doelmatige technische maatregelen. De website van Creative like kids is voorzien van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de url.

Wil je gegevens inzien, corrigeren of verwijderen?

Je heb het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de instellingen van je eventuele persoonlijke account. Heb je hulp nodig of wil je jouw gegevens laten verwijderen, neem dan gerust contant op via nicole@creativelikekids.com. Via dit mailadres kun je ook eventuele vragen/opmerkingen sturen.

Openbare deel van website creativelikekids.com

 • Het gebruik van de informatie op de openbare website van Creative like kids is gratis;
 • Ondanks de constante zorg voor de website, is het mogelijk dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Creative like Kids kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website, informatie, gelinkte websites die via de website wordt aangeboden. De gebruiker is altijd verantwoordelijk voor eigen keuzes die hij/zij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie.
 • Je mag geen beeldmateriaal gebruiken die afkomstig is van de website van Creative like kids. 
 • Je mag gebruik maken van de tekst als citaat/quote (geen lappen tekst en/of geheel artikel), onder voorwaarden dat je:
  • een quote of citaat van creativelikekids.com enkel gebruikt op publiek toegankelijke websites, die relevant en onschadelijk zijn voor Creative like kids als bedrijf;
  • een quote/citaat van creativelikekids.com enkel gebruikt op publieke toegankelijke websites, waar jij beheerder van bent en waardoor jij zelfstandig het materiaal te allen tijde kunt verwijderen, wanneer daar om gevraagd wordt door Creative like kids;
  • een quote/citaat van creativelikekids.com niet plaatst op Social Media kanalen;
  • aan bronvermelding doet door een vermelding van het volledige adres ”www.creativelikekids.com” te gebruiken;
  • bij gebruik van een citaat/quote van creativelikekids.com altijd een mail binnen 7 dagen na plaatsingsdatum stuurt naar Creative like kids ter goedkeuring van het resultaat. Wanneer je geen goedkeuring krijgt voor het plaatsen van de quote/citaat, krijg je 7 dagen vanaf datum retourmail, de tijd om het geplaatste materiaal van jouw website te verwijderen;
  • Creative like Kids behoudt altijd het recht om zonder opgave van reden het resultaat niet goed te keuren of de eerder gegeven goedkeuring te wijzigen. Je krijgt dan 7 dagen vanaf datum retourmail de tijd om de quote/citaat te verwijderen van de website.
  • beseft dat je gebruiker bent van de quote/citaat van www.creativelikekids.com en geen eigenaar van de materialen. Creatieve like kids behoudt te allen tijde het eigendomsrecht.
 • Creative like kids is  niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt via links. Wel zullen de links met regelmaat worden gecheckt op functioneren en inhoud.
 • Prijswijzigingen en typefouten op website voorbehouden.

Gesloten deel van website creativelikekids.com

 • Het gebruik van het gesloten deel van de website creativelikekids.com is NIET gratis. Het gebruiken van een toegangscode/wachtwoord is verplicht om toegang te krijgen tot het gesloten deel.
 • Alle informatie op deze site, in welke vorm dan ook is eigendom van Creative like kids, tenzij anders vermeld.
 • Niets van de informatie in welke vorm dan ook op het gesloten deel op de website creativelikekids.com mag worden verveelvoudigd, opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Creative like kids te Arnhem, tenzij er op de desbetreffende pagina anders staat aangegeven. Bekijk de algemene voorwaarden voor de uitzondering op de regel.
 • Creative like kids is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt via links. De externe links worden met regelmaat gecheckt op functioneren en inhoud.

versie: maart 2021